3. díl seriálu „TOMUTO SE VYHNĚTE“

Ayurveda nedoporučuje masitou stravu – maso, ryby, vejce, mořské plody…

Spousta moderních škol od jezení masa neodrazuje. Je to způsobeno tím, že nejsou v kontextu tradiční Ayurvedy, která je doplňkovou Védou. A Védy toto téma podrobně rozebírají. Proto tedy tradiční Ayurveda nedoporučuje masitou stravu. Protože vibrace obsažené v potravě přímo působí na kvalitu mysli. Maso zvedá agresivitu, zatemňuje mysl (snižování kreativity a intuitivního myšlení).

Důvody vegetariánství

Maso je velmi těžce stravitelné a vytváří v těle mnoho toxického odpadu a lidské zažívací ústrojí je příliš dlouhé na jeho rychlé a účinné vyloučení. Vede to k zahnívání zbytků ve střevech a tvorbě toxinů a vzniků nemocí. Maso proto není vhodnou potravou pro člověka. Důvodů proč tradiční Ayurveda nedoporučuje masitou stravu je celá řada. Mezi další důvody patří etická hlediska. Zvířata vnímají a mají strach stejně jako lidé, jsou vystavováni utrpení, ale také žijí v neustále úzkosti, neboť vycítí a pochopí, co je čeká. Tím, že člověk konzumuje maso, přijímá také toto vědomí. Proto jsou lidé konzumující maso více agresivní, ustrašení, úzkostliví apod.

Karma je dalším důvodem. Příčina a následek představují základní dualitu hmotného světa. Protože máme svobodnou vůli, s ní přichází také zodpovědnost. Jsme tedy svobodní ve výběru své budoucnosti, ale s ní také přichází reakce za naše předchozí činy, které jsme s využitím své svobodné vůle vykonali. Na vegetariánství se také odkazuje Bible. V Genesis 9.4 je uvedeno, že lidé zabíjející zvířata budou jimi samými zabiti. Ve Védách je to dále rozvedeno a upřesněno, že se to netýká pouze osoby, která zvíře zabije. Ten, kdo maso koupí, páchá násilí svým bohatstvím, ten, kdo je jí, se prohřešuje svou chutí a ten, kdo zvíře zabije, se dopouští násilí jeho svázáním a zabitím. Existují tedy tři druhy zabití. Ten, kdo maso přinese nebo pro ně pošle, ten, kdo usekne údy zvířete, a ten, kdo maso kupuje, prodává a vaří – ti všichni jsou považovány za pojídače masa. Navíc duchovní pokrok při současném jezení masa je pouhou iluzí. Základem duchovního pokroku je soucit se všemi živými bytostmi, s tím jde ruku v ruce vegetariánství.

Pro většinu vegetariánů jsou etické důvody ze všech nejdůležitější. Nenásilí jako etický základ vegetariánství zdůrazňují nejen védská písma staré Indie, ale určitým způsobem je zahrnut ve všech hlavních náboženských směrech. Například v Manu Samhitě (sbírce zákonů) stojí: „Maso nelze nikdy získat bez ublížení živým stvořením, proto nechť se člověk vyhýbá požívání masa.“ Kniha Genesis 1.29 po stvoření člověka říká: „A Bůh řekl: Hle, dal jsem Vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.“ V Mahábháratě se vyskytuje mnoho nařízení proti zabíjení zvířat. „Ti, kdo touží mít dobrou paměť, být krásní, dlouho žít, mít pevné zdraví a tělesnou, morální a duchovní sílu, by neměli jíst zvířata.“ Bhagavad Gíta (9.26) popisuje, jaký druh oběti Bůh přijímá: „Jestliže Mi někdo obětuje s láskou a oddaností lístek, květ, ovoce nebo vodu, přijmu to.“

Dalším důvodem vegetariánství jsou ekonomické důvody. Maso slouží k nasycení pouze několika na úkor jiných. Obilím, které by mohlo uživit mnoho lidí, se vykrmuje dobytek. Dnes produkujeme spousty potravy, která může bez problémů uživit všechny lidi na zemi, jenže s těmito zdroji zacházíme velice marnotratně. Další daní, kterou platíme za pojídání masa, je zhoršování životního prostředí. Vodní zdroje jsou znečišťovány a také zbytečně vyčerpávány.

Dnes se již ví, že bílkoviny obsažené v mase jsou nahraditelné v dobře připravené vegetariánské stravě, za použití vhodných koření.

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: