Šrí Dámódaráštaka

Zpíváme každý večer (nebo každé ráno a večer) v průběhu celého měsíce Kártik při obětování lampičky Pánu Dámódarovi.

(Přednesl ji Satjavrata Muni v rozhovoru s Náradou Munim a Šaunakou Rišim; z Padma Purány.)

(1)
namámíšvaram sač-čid-ánanda-rúpam

lasat-kundalam gókulé bhrádžamanam
yašódá-bhijólúkhalád dhávamánam
parámrištam atjantató drutja gópjá

Nejvyššímu Pánu, jehož postava je ztělesněním věčnosti, poznání a blaženosti, jehož náušnice v podobě žraloka se houpou sem a tam, jenž překrásně září v oblasti božské Gókuly a jenž ze strachu z matky Jašódy rychle utíká od dřevěného hmoždíře, ale je jí chycen, protože utíkala rychleji, tomuto Nejvyššímu Pánu, Šrí Dámódarovi se s pokorou klaním.

(2)
rudantam muhur nétra-jugmam mridžantam
karámbhódža-jugména sátanka-nétram
muhuh švása-kampa-trirékhánka-kantha-
sthita-graivam dámódaram bhakti-baddham

Pláče a svýma lotosovýma rukama si znovu a znovu mne oči. Má je plné strachu, a jak vzlyká, na Jeho krku, na kterém má tři čáry jako lastura, se třese perlový náhrdelník. Tomuto Nejvyššímu Pánu, Šrí Dámódarovi, jehož břicho není svázáno provazy, ale čistou láskou Jeho matky, se s pokorou klaním.

(3)
itídrik sva-lílábhir ánanda-kundé
sva-ghóšam nimadždžantam ákhjápajantam
tadíjéšita-gjéšu bhaktair džitatvam
punah prématas tam šatávritti vandé

Takovými dětskými zábavami utápí obyvatele Gókuly v hlubinách extáze a oddaným, kteří jsou pohrouženi v poznání o Jeho svrchovaném majestátu a bohatství, dává najevo, že může být pokořen pouze oddanými, jejichž čistá láska je prodchnuta důvěrností a je zbavena pojetí zbožné úcty a bázně. S velkou láskou se znovu stokrát klaním Pánu Dámódarovi.

(4)
varam déva mókšam na mókšávadhim vá
na čanjam vriné ‚ham varéšád apíha
idam té vapur nátha gópála-bálam
sadá mé manasj ávirástám kim anyaih

Ó Pane, i když jsi schopen udělit jakékoli požehnání, nemodlím se k Tobě o neosobní osvobození ani o nejvyšší vysvobození v podobě věčného života na Vaikuntě, ani o žádnou jinou laskavost. Ó Pane, přeji si jen to, aby v mém srdci byla věčně projevena Tvoje podoba Bála Gópála ve Vrindávanu, protože pro mě žádné jiné požehnání nemá cenu.

(5)
idam té mukhámbhódžam atjanta-nílair
vritam kuntalaih snigdha-raktaiš ča gópjá
muhuš čumbitam bimba-raktádharam mé
manasj ávirástám alam lakša-lábhaih

Ó Pane, matka Jašódá znovu a znovu líbá Tvou lotosu podobnou tvář, lemovanou loknami jemných černých vlasů s načervenalým odstínem, a Tvé rty jsou červené jako ovocné plody bimba. Nechť je tato překrásná vize Tvé tváře podobné lotosu navždy projevena v mém srdci. Tisíce jiných požehnání pro mě nemají žádný význam.

(6)
namó déva dámódaránanta višnó
prasída prabhó duhkha-džálábdhi-magnam
kripá-drišti-vrištjáti-dínam batánu
grihánéša mám agjam édhj akši-drišjah

Ó Nejvyšší Pane, skládám Ti své poklony. Ó Dámódare! Ananto! Višnu! Ó můj Pane, kéž jsi se mnou spokojen. Vysvoboď prosím tohoto ubohého hlupáka, pohrouženého do oceánu světského nářku tím, že ne mě milostivě pohlédneš, a staň se tak viditelným pro moje oči.

(7)
kuvérátmadžau baddha-múrtjaiva jadvat
tvajá móčitau bhakti-bhádžau kritau ča
tathá préma-bhaktim svakám mé prajaččha
na mókšé grahó mé ‚sti dámódaréha

Ó Pane Dámódare, osvobodil jsi dva Kuvérovy syny, Manigrívu a Nalakúvaru, od Náradova prokletí a ve své podobě dítěte přivázaného k hmoždíři jsi z nich udělal velké oddané. Prosím, dej mi svoji préma-bhakti stejným způsobem. Toužím jen po tom a nechci žádný jiný druh osvobození.

(8)
namas té ‚stu dámné sphurad-dípti-dhámné
tvadíjódarájátha višvasja dhámné
namó rádhikájai tvadíja-prijájai
namó ‚nanta-lílája dévája tubhjam

Ó Pane Dámódare, ze všeho nejdříve se klaním třpytivě zářícímu provazu, kterým je spoutáno Tvé břicho. Dále se klaním Tvému břichu, které je sídlem celého vesmíru. Pokorně se klaním Tvé milované Šrímatí Rádhárání a klaním se také Tobě, Nejvyššímu Pánu, jenž projevuješ neomezené zábavy.

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: